Bu dersin amacı, öğrencinin sözdizimi-biçimbilimi, biçimbilim-sesbilgisi ilişkilerinde etkili olan işlemleri betimlemesi, Türkçenin sözcük yapısını değerlendirebilmesini sağlamaktır. Bu derste, biçimbilimi-sesbilgisi, biçimbilimi-sözdizimi etkileşimi konuları ele alınır.