Bu dersin amacı, öğrencilerin, dilsel kip ve kiplik ulamlarının, hem dilbilgisi hem de sözcük düzlemindeki görünümleri üzerinde inceleme yapmasını ve bu ulamların yapısal, anlamsal, kullanımbilimsel ve bilişsel yaklaşımlar çerçevesinde nasıl ele alındığını tartışmasını sağlamaktır. Derste yürütülen tartışmalar kapsamında ilgili olan tüm dillerden örnekler kullanılmakla birlikte, Türkçe, başlıca malzemedir. Kip ve kiplik ulamlarının farklı kuramlar tarafından yapılan tanımları, dil tipolojisi açısından kip tartışmaları, biçimbilimsel kip olgusu, anlambilimsel kiplik olgusu ve ilgili kuramlar, belirginlik kuramı açısında kiplik olgusu ve biçim-anlambilim açısından kiplik olgusu tanımı, dersin temel çalışma konularıdır.