Bu derste genel olarak bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri tanıtıldıktan sonra özel olarak dilbilimin farklı alanlarında kullanılan nitel ve nicel araştırma yöntemleri üzerinde durulur. Kuramsal ya da uygulamalı dilbilim alanlarından birinden bir araştırmanın tasarlanmasında izlenmesi gereken aşamalar, araştırma düzenekleri, örnekleme teknikleri, veri toplama yöntem ve teknikleri, verilerin çözümlenmesi ve rapor yazımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.